Missie en doelstellingen

Bijna een half miljard mensen op de wereld zijn volledig afhankelijk van de gezondheid van hun vee. De dieren zorgen voor voedselvoorziening, inkomen en worden ingezet als lastdier. Daarnaast fungeren ze als onderpand voor financiering en als bruidsschat. Als er problemen zijn met de gezondheid van de kudde, heeft dat direct effect op de hele gemeenschap. Ook ziektes die overdraagbaar zijn van dieren op mensen hebben grote impact. Kennis van diergezondheid en de optimalisatie van de productie zijn dus letterlijk van levensbelang!
Dieren in ontwikkelingslanden worden vaak ziek doordat de dierhouders gebrek aan kennis over dierhouderij en diergebruik hebben. Door training en kennisoverdracht leren de dierhouders hoe ze hun dieren gezond kunnen houden en daardoor een hogere productie kunnen realiseren, meer inkomsten genereren en zelf gezond blijven. Hierdoor worden hun levensomstandigheden aanzienlijk verbeterd.

Gezonde dieren, gezonde mensen!

Vanuit deze missie voert stichting DIO haar verschillende projecten en activiteiten uit. In meerdere Afrikaanse landen worden projecten uitgevoerd om diergezondheid structureel te verbeteren. Kennisoverdracht staat centraal bij projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met lokale partnerorganisaties. Daarnaast heeft stichting DIO een vraag- en antwoordservice voor diergeneeskundige vragen van dierhouders over heel de wereld.
In Nederland is stichting DIO actief op het gebied van voorlichting en educatie over het belang van diergezondheid in ontwikkelingssamenwerking. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door samen te werken met verschillende partnerorganisaties, waaronder het Internationale samenwerkingsverband VSF-Int, en dankzij de hulp van vele betrokken donateurs, sponsoren en vrijwilligers.

Thema’s
Stichting DIO werkt met een viertal thema’s waarbinnen we verschillende doelstellingen hanteren.

1. Studenten
Stichting DIO wordt op vrijwillige basis gerund door studenten Diergeneeskunde (bestuur, commissies, groot deel van de vrijwilligers). Het is voor het voortbestaan van stichting DIO van belang dat alle studenten van het bestaan van de stichting afweten, weten wat stichting DIO inhoudt en waarom deze stichting van toegevoegde waarde is voor de student. Het is belangrijk om ook studenten van buiten de diergeneeskundige wereld bij stichting DIO te betrekken, bijvoorbeeld via de website, management en communicatie.
Strategische doelstellingen:
– Medewerkers en studenten binnen de faculteit weten wat stichting DIO is en waarom stichting DIO bestaat.
– Studenten weten wat de meerwaarde is van actief worden bij stichting DIO.

2. Dierenartsen & Diereigenaren
Dierenartsen zijn een logische achterban, omdat wij ontwikkelingshulp organiseren in hun vakgebied. We willen daarom dierenartsen achter stichting DIO hebben staan om ons financieel te steunen, maar ook om diereigenaren in binnen- en buitenland te bereiken. Het is dus belangrijk dat dierenartsen weten van het bestaan en de noodzaak van stichting DIO. Zo krijgen we een brede, in diergezondheid geïnteresseerde achterban die stichting DIO helpt in het bereiken van haar doelstellingen.
Strategische doelstellingen:
– Dierenartsen en diereigenaren weten wat stichting DIO is en waarom stichting DIO belangrijk is.
– Dierenartsen en diereigenaren zijn bereid zich voor stichting DIO in te zetten.

3. Projecten
Stichting DIO heeft altijd projecten in het buitenland gehad. Naast dat hiermee wordt voldaan aan een belangrijke doelstelling van stichting DIO, is dit belangrijk omdat de achterban op deze manier kan zien wat er daadwerkelijk bereikt wordt in ontwikkelingslanden. We streven ernaar een betrouwbare samenwerkingsorganisatie in een ontwikkelingsland te vinden, waardoor we een duurzaam en op kennisoverdracht gebaseerd project kunnen neerzetten.
Strategische doelstellingen:
– Eén groot en duurzaam project (voor 2 à 3 jaar) gebaseerd op kennisoverdracht succesvol opzetten, begeleiden en afronden, met daarnaast ruimte voor een kortdurend project (tot +/- 6 maanden).

4. NGO’s in Nederland
Er zijn veel NGO’s (non-governmental organisations) en PI’s (particuliere initiatieven) in Nederland die ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden steunen. Deze organisaties beseffen vaak niet dat het in veel gevallen nuttig is om diergezondheid bij een project te betrekken. Stichting DIO wil deze organisaties overtuigen van het belang van diergezondheid, ze praktische informatie geven en/of ze in contact brengen met instanties waar ze de benodigde informatie kunnen vinden. Tevens wil stichting DIO op haar beurt leren van de NGOs welke specifieke niche stichting DIO op kan vullen.
Strategische doelstellingen:
– Stichting DIO leert welke exacte rol ze kan vervullen bij NGO’s en PI’s.
– NGO’s en PI’s kennen het belang van veterinaire input in ontwikkelingssamenwerking en kennen de rol die stichting DIO en andere VSF’s hierin kunnen vervullen.
– Stichting DIO raakt actief betrokken bij activiteiten van andere NGO’s en PI’s waarbij diergezondheid een onderdeel vormt, zoals symposia, fondsenwerving en projecten.

Stichting DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid, veehouderij en daarmee volksgezondheid aan minder bedeelde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, ongeacht herkomst of politieke overtuiging. “Healthy animals, healthy people” is dan ook het motto dat in al onze activiteiten en media centraal dient te staan. De afgelopen jaren heeft Stichting DIO gewerkt aan een stevigere basis zowel binnen als buiten de faculteit en hier zullen wij aan blijven werken. Onze grote trots is ons project in Malawi, waar wij inmiddels 14 Community Animal Health Workers (CAHW) succesvol hebben opgeleid. Dit project zit nu in de afrondingsfase. De komende tijd zullen wij het project evalueren om vervolgens een nieuw, soortgelijk project in een ander gebied in Malawi op te kunnen zetten en op die manier de veterinaire infrastructuur in Malawi nog verder te verbeteren.

Onze focus zal met name op het Malawiproject liggen en het transparant zijn hierover, zodat wij onszelf differentiëren als stichting/goed doel binnen alle studieverenigingen die de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht rijk is en onze donateurs en vrijwilligers weten waar hun steun terechtkomt. Toch zijn wij grotendeels afhankelijk van diergeneeskundestudenten en blijven wij in 2016 activiteiten organiseren, die overigens ook toegankelijk zijn voor mensen van buitenaf.

Tot slot willen wij onze internationale betrokkenheid en netwerken uitbreiden en zullen wij gaan inventariseren in hoeverre Stichting DIO kan samenwerken met grote organisaties als VSF, maar ook welke rol wij kunnen spelen bij kleinere initiatieven en projecten. Om Stichting DIO ook bereikbaar te maken voor particulieren en organisaties in het buitenland, zal er de komende tijd hard gewerkt worden om deze website ook in het Engels beschikbaar te maken.