Over Stichting DIO

Geschiedenis 

Halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw bestond bij een aantal studenten de behoefte aan meer aandacht voor tropische diergeneeskunde in de studie. Het in Frankrijk bestaande “Vétérinaires Sans Frontières” (VSF) wordt hierbij als een voorbeeldorganisatie beschouwd. In juli 1987 wordt Stichting Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking (Stichting DIO) officieel opgericht. In datzelfde jaar wordt een eerste project in Burkina Faso ondersteund en krijgt de stichting huisvesting op het terrein van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

In de daarop volgende jaren gaat Stichting DIO op volle toeren draaien waarbij een aantal doelen worden vastgesteld: het beantwoorden van veterinaire vragen uit ontwikkelingslanden, het integreren van diergeneeskunde in ontwikkelingssamenwerking en het uitvoeren van projecten in de minder bedeelde gebieden van de wereld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan voorlichting aan het Nederlandse publiek in de vorm van symposia, lezingen en andere activiteiten.

In 1989 wordt het overkoepelende netwerk Vétèrinaires Sans Frontières International (VSF-Int) opgericht. Ook Stichting DIO sluit zich hierbij aan. In 1998 wordt besloten dat Stichting DIO zich meer gaat richten op veterinaire informatievoorziening middels de vraag- en antwoordservice; de Veterinary Information Service (V.I.S.). Daarnaast worden nog steeds kleinschalige projecten in tal van ontwikkelingslanden financieel en met kennis ondersteund.

 

Ons motto
In veel landen worden dieren niet alleen gehouden voor vlees, melk of eieren, maar vervullen ze ook een rol in trekkracht, kapitaal en status. Als de kudde ziek wordt, is het hele dorp in gevaar…

Want gezonde dieren betekent gezonde mensen!

Stichting DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging. Dit doen wij onder andere door hen bij te staan met advies op het gebied van diergezondheid en dierziekten via de Veterinaire Informatie Service (V.I.S.): een gratis informatiedienst voor onze doelgroep. Tevens bereiken wij dit door het – financieel – steunen van projecten, waarbij we samenwerken met andere organisaties. Tenslotte willen wij de mensen in Nederland bewust maken van het belang van diergezondheid in ontwikkelingslanden.

Stichting DIO is in het bezit van het certificaat voor kleine goede doelen van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving en een ANBI-certificaat, alsmede geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Bij het huidige project werkt Stichting DIO sinds eind 2011 samen met het Matunkha Centrum in Malawi. De boeren in de Rumphi-regio zullen een opleiding krijgen over diergezondheid en de verzorging en huisvesting van de dieren. Daarnaast worden ze getraind om informatie aan andere boeren in de omgeving te kunnen overdragen. Een kleine groep van zeer gemotiveerde boeren zal bovendien opgeleid worden om bepaalde diergeneeskundige handelingen te verrichten. Op deze manier blijft de diergeneeskundige kennis en kunde lokaal aanwezig.

 

Beweegredenen
Binnen Nederland is stichting DIO een unieke stichting: wij richten ons op de gezondheid van dieren in relatie tot het overleven van mensen. Dit is een tot nu toe sterk onderschat aspect binnen (Nederlandse) ontwikkelingsorganisaties. Natuurlijk moeten dieren goed gevoed en gezond gehouden worden om voldoende vlees, melk en trekkracht te kunnen leveren. Diergezondheid strekt echter verder dan het dier zelf. De bescherming van de veehouders en samenleving is een belangrijk aspect – vooral in derde wereld landen waar hygiëne en kennis over ziekten matig aanwezig is. Ziekten zoals miltvuur, hondsdolheid en worminfecties kunnen van dieren overgaan op mensen, die daar ook ziek van worden. Tenslotte verzekert een gezonde koe haar eigenaar van kapitaal en status ook als bijvoorbeeld de kostwinner van het gezin komt te overlijden.

Dieren en hun gezondheid zijn dus van ongekend belang in een constructieve, langetermijn armoedebestrijdingsaanpak!

 

Vétérinaires Sans Frontières International 

Stichting DIO is aangesloten bij diverse netwerken, waaronder de Internationale organisatie Vétérinaires Sans Frontières International (VSF-Int). VSF-Int is een internationaal netwerk van non-profit organisaties de al ruim 30 jaar werk aan projecten over de hele wereld op het gebied van vee, gezondheid, welzijn, dierlijke en agrarische productie om kleine boeren te ondersteunen. VSF-Int bevordert een holistische benadering waarin de gezondheid van mens, dier en milieu wordt geïntegreerd. Daarnaast worden humanitaire, ontwikkelings-, wetenschappelijke, educatieve en belangenbehartigende doelstellingen nagestreefd.

VSF-Int heeft elf leden. De verschillende organisaties in Oostenrijk, België, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Zwitserland hebben allemaal dezelfde visie.

  • Het bewerkstelligen van betere leefomstandigheden voor kwetsbare bevolkingsgroepen;
  • Om de principes van gezonde en duurzame voedsel productie te verzekeren en het ‘One Health’ principe te promoten (dier-mens-milieu gezondheid);
  • Om voedselveiligheid door veterinaire zorg to promoten; en
  • Om agro-ecologisch productie modellen te ondersteunen en zo een gezonde en duurzame relatie op te bouwen tussen mens, dier en milieu.

De leden van VSF-Int voeren in totaal meer dan 200 projecten in 28 landen in Afrika, Amerika en Azië uit. Voor informatie over VSF-Int klik hier.