Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking

Stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking (DIO) draagt grote zorg voor goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, beter bekend als de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur via dio@dio.nl. Bij Stichting DIO staat Iris Zweers (coördinator interne contacten) aangeschreven als functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Met welk doel verwerkt Stichting DIO uw gegevens?
Stichting DIO verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van service gerelateerde berichten
  • Het verwerken van de betaling wanneer u een donatie doet
  • Het vrijgeven van Capita Selecta punten (voor studenten Diergeneeskunde)

Welke gegevens verzamelen wij?
Persoonsgegevens
Wanneer iemand zich aanmeldt als donateur van Stichting DIO, dienen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verplicht doorgegeven te worden:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Woonplaats
  • Rekeningnummer (IBAN)

Deze gegevens worden gebruikt voor onze donateursadministratie, het incasseren van de donatie en voor het verzenden van ons kwartaalblad, de DIOloog.
Daarnaast is er een optie om op de hoogte gesteld te worden van Stichting DIO door middel van de digitale nieuwsbrief (de DIO-update). In dat geval worden bovenstaande gegevens ook gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.
Ten slotte zal Stichting DIO de gegevens gebruiken om donateurs telefonisch te contacteren. 

Inschrijving activiteiten
Wanneer iemand aanwezig is bij een activiteit, georganiseerd door Stichting DIO, worden wederom (een aantal van) bovengenoemde gegevens verzameld. De naam en voorletters, het aanvangsjaar van de studie diergeneeskunde, de geboortedatum en het collegekaartnummer worden genoteerd. Dit is ten eerste voor het overzicht van het aantal donateurs die gekomen zijn en ten tweede voor het toekennen van de Capita Selecta punten. Dit zijn punten die studenten Diergeneeskunde kunnen verzamelen om een certificaat te bemachtigen, waardoor duidelijk wordt dat hij/zij actief is geweest buiten de studie om.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Bestuur
Het bestuur van Stichting DIO heeft toegang tot alle ingevoerde persoonsgegevens om een goed overzicht te houden van de donateurs, het uitvoeren van incasso’s, het benaderen van personen voor commissies, registratie voor activiteiten en het versturen van service gerelateerde berichten.

Commissies
Een commissie kan op aanvraag en met goedkeuring van het bestuur toegang krijgen tot noodzakelijke gegevens.

Mailchimp
Stichting DIO maakt gebruik van ‘Mailchimp’ om de nieuwsbrief, de DIOloog en andere mails te versturen. Daarnaast importeert Stichting DIO de e-mailadressen in Mailchimp om de gegevens kloppend te houden.

DIO-website
Op de website van Stichting DIO worden zo nu en dan foto’s van activiteiten geplaatst. Deze foto’s zijn te bekijken door iedereen die de site bezoekt. Mocht u bezwaar hebben over een geplaatste foto, neem dan contact op met dio@dio.nl. Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus. Onze site wordt gehost bij bHosted en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat van Let’s encrypt.

Google
Stichting DIO maakt gebruik van Google (G-mail) om e-mails te versturen.

Social media
Stichting DIO maakt gebruik van de volgende social media: Facebook, Twitter, Instagram en Linked-In. Hier wordt gebruik van gemaakt ter promotie van activiteiten en voor overig nieuws. Alle facebookgebruikers kunnen uitgenodigd worden voor evenementen. Deelname aan deze media is geheel vrijwillig.

DIOloog
De DIOloog is het kwartaalblad van Stichting DIO die wordt verspreid onder de (student-)donateurs en anderen die geïnteresseerd zijn in ons werk. Hier zullen foto’s in worden geplaatst. Mocht u bezwaar hebben over een geplaatste foto, neem dan contact op met dio@dio.nl.

Websites van derden
www.dio.nl kan links bevatten naar websites van derden, die mogelijk een ander privacybeleid hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en praktijken die op deze websites plaatsvinden. Wij raden u aan om de privacyverklaring van desbetreffende sites te lezen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wanneer een donateur zich uitschrijft, zullen alle gegevens van de oud-donateur bewaard worden, tenzij de oud-donateur bezwaar maakt. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om de oud-donateur uit te nodigen voor activiteiten van Stichting DIO in de toekomst.

Wat zijn uw rechten?
Stichting DIO verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van uw toestemming. Door bij het registreren actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting DIO zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken. Wij verwijderen dan uw gegevens.

Inzage van uw gegevens
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Opvragen kan door te mailen naar dio@dio.nl.

Rectificatie van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet (meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden. Rectificatie kan door te mailen naar dio@dio.nl.

Recht om vergeten te worden
Volgens de nieuwe AVG heeft ieder persoon het recht om vergeten te worden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw eventuele donateurschap zal per direct beëindigd worden, tenzij er nog betalingen van deze persoon open staan.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw bezwaar, voorzien van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met dio@dio.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over inzage, rectificatie, bezwaar en verwijdering van uw gegevens.

Veranderingen
Stichting DIO kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste wijzigingsdatum: 23 januari 2019