Matunkha – Malawi

 

 

Malawi

Ons grootste project loopt op dit moment in Malawi. In oktober 2011 heeft stichting DIO het projectvoorstel van het Matunkha Centrum in Rumphi, Malawi aangenomen. Het doel van dit project is om de veterinaire kennis van de lokale boeren te verbeteren.

Opstart fase 

Het Matunkha Centrum heeft voor ons 15 boeren geselecteerd. De volgende criteria zijn hiervoor gebruikt: ze moeten de middelbare school hebben afgemaakt, de Engelse taal toets goed hebben afgerond, aanzien hebben in hun community en er was de voorkeur om ook een aantal vrouwen tot CAHW op te leiden.

Vervolgens heeft de Malawi commissie een uitgebreide syllabus geschreven met daarin de belangrijkste onderwerpen over voeding, huisvesting en ziektes. Vanuit deze syllabus zijn trainingen gemaakt.

Fase I: opleiding trainers

Twee studenten zijn in 2013 afgereisd naar Malawi om 15 geselecteerde boeren twee weken lang te trainen en de eerste basale kennis bij te brengen. Deze boeren zijn toen opgeleid tot trainers.

Fase II: boerentraining, opbouw modelboerderij

Een half jaar later hebben deze trainers hun kennis gedeeld met 150 boeren uit de omgeving, de tweede fase van het project. Naast de trainingen is er een modelboerderij op het Matunkha Centrum gebouwd. In deze boerderij kunnen boeren zien en leren hoe de verzorging en huisvesting van hun eigen dieren zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt.

Fase III: opleiding tot CAHW

Hierna volgde de derde fase van het project. Vijftien geselecteerde boeren zijn opgeleid tot zogenaamde Community Animal Health Workers. In deze fase zijn er twee keer studenten  (maart 2015 en januari 2016) vanuit DIO naar Malawi afgereisd om samen met een lokale een training gegeven over dierziekten en diergezondheid. De CAHW’s zijn nu opgeleid om kleine veterinaire handelingen als vaccineren en castreren te kunnen verrichten en via het Matunkha centrum kunnen zij aan een beperkt aantal medicijnen komen. Door deze manier van opleiden blijft de kennis lokaal en vormen de trainers en Community Animal Health Workers het aanspreekpunt voor boeren wanneer zij te maken krijgen met ziekte in hun kudde. Stichting DIO ondersteunt dit project financieel en zorgt voor een gedegen opleiding van de trainers en Community Animal Health Workers.

Follow-up trainingen

Nu de CAHW’s aan de slag zijn in het veld is het belangrijk ze op te blijven volgen en waarnodig hun kennis bij te schaven. In het kader hiervan zijn in maart 2016 twee studenten in Malawi geweest voor de eerste follow-up training van de Community Animal Health Workers. Na de laatste CAHW training van januari 2016 hebben de deelnemers 1,5 maand zelf kunnen praktiseren en was het daarna tijd voor een evaluatie en een moment om hiaten in de kennis bij te werken.

De CAHW’s bleken al veel werk te hebben verricht: castreren van geiten, kalfjes en zo af en toe een hond, verschillende zieke dieren behandelen met aandoeningen zoals rotkreupel, hoesten, diarree, wonden of verlammingen en daarnaast een stukje bedrijfsbegeleiding zoals adviezen over hygiëne in de stal en water en voergift. Alle reden om dus al ontzettend trots op deze veterinairen te zijn!

Tijdens de follow-up zijn de casussen besproken waar de deelnemers tegenaan zijn gelopen en enkele handelingen en theorie weer opgefrist. Daarnaast is er samen gebrainstormd over een nieuwe training voor de lokale boeren. De training voor boeren die binnenkort gegeven zal worden, zal gaan over onder andere het belang van tekenbestrijding, hooi opslaan voor het droge seizoen, herkenning van een ziek dier en de mogelijkheden waarin een CAHW uit hun regio bij de diergezondheid kan ondersteunen. Want naast een goede kans om meer kennis over te dragen is zo’n boeren training ook uitermate geschikt voor de CAHW’s om contact te leggen met mogelijke klanten! Op deze manier kunnen de deelnemers op den duur ook financieel rondkomen van hun kennis en kunde.

In de periode november-december zijn DIO-bestuursleden Sarah, Heike en Rachel afgereisd naar Malawi. Naast de follow-up training hebben zij ook de CAHWs thuis bezocht. Zo konden we ons een beter beeld vormen van de omstandigheden waarin zij wonen en werken. Daarnaast zijn ook Heifer en SSLLP bezocht. Deze organisaties werken net als DIO ook met CAHWs. Het was een geslaagd bezoek!

Meer informatie over het Matunkha Centrum in Malawi is te vinden op hun website.